V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 27/10/2020

V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN TRÀNG

 

Số: 26/UBND

V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

               An Tràng, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

     

                      Kính gửi: - Các đồng chí Thành viên Tổ công tác quản lý đất đai;

                                      - Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;

                                      - MTTQ và các đoàn thể;

                                      - Công an xã;

                                      - Đài truyền thanh.

Trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp; tình trạng vi phạm pháp luật về sử dụng đất đã giảm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số hành vi vi phạm như: thỏa thuận ngầm không làm thủ tục hành chính về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Một số hộ gia đình có ý định làm ao nổi, đào ao để nuôi ếch, san lấp mặt bằng đất trồng lúa làm nơi chôn cất người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức pháp luật của một số hộ gia đình, cá nhân còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai chưa thường xuyên sâu rộng; việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm của một số cơ sở thôn chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, cá biệt có nơi chỉ là hình thức làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Để chấn chỉnh kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã; đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của Công chức địa chính, các ông Trưởng thôn, thành viên Tổ tuần tra quản lý đất đai; Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Công chức Địa chính; Trưởng thôn; Tổ công tác quản lý đất đai của xã tăng cường công tác tuần tra, phát hiện xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai ngay từ khi mới xảy ra trên địa bàn. Tập trung kiểm tra rà soát, tham mưu đề xuất biện pháp giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã xử lý kiên quyết, triệt để theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương như: Không làm thủ tục hành chính trong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; chuyển nhưởng đất trồng lúa không đúng đối tượng; lấn chiếm đất đai; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa sang xây dựng nhà ở, làm nơi chôn cất người chết, làm ao nổi nuôi trồng thủy sản, nuôi ếch… không thuộc vùng quy hoạch và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ không đúng với quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị các biện pháp xử phạt, trình Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt và yêu cầu tự khôi phục lại tình trạng sử dụng đất ban đầu.

2. Trưởng Công an xã có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho Công an viên phụ trách các địa bàn tuần tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; phối kết hợp với Công chức Địa chính xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như: tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

3. Trưởng Đài truyền  thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về đất đai; kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân làm tốt; phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn

4. Đề nghị Cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường lãnh đạo phối hợp với UBND xã trong việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai xảy ra trên địa bàn xã, giám sát việc thực hiện thi hành chính sách, pháp luật, giám sát hoạt động, tư cách đạo đức của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

5. Các ông Trưởng thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chi ủy Chi bộ thôn, các đồng chí Đảng viên, các chi hội đoàn thể tuyên truyền vận động, ký cam kết đến đoàn viên, hội viên trên địa bàn thôn mình quản lý chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sử dụng đất đai (sử dụng đất đúng mục đích khi nhà nước giao đất theo Nghị Định 64 và Quyết định 652 của UBND tỉnh Thái Bình)

 Cơ sở thôn nào nào để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, không phát hiện kịp thời, thì Trưởng thôn, Ban chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã và là căn cứ bình xét phong trào thi đua của cơ sở thôn trong năm.

Cán bộ, công chức thuộc UBND xã, Công chức Địa chính xã, tổ công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai, các ông Trưởng thôn và thành viên UBND xã đã được Chủ tịch UBND xã phân công nhiệm vụ phụ trách các cơ sở thôn, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công văn này./. 

 Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Thành viên Tổ công tác quản lý đất đai;

- Công an xã;

- Các ông Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;

- Lưu: VP, CTUBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 80
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác