THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2020
Ngày 27/10/2020

THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN TRÀNG

 
 
 

Số: 20/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

              An Tràng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã

tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2020

 
 

 

Ngày 29/9/2020, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thành viên UBND xã; Trưởng các ngành thuộc UBND xã, Công chức xã; đồng chí Bí thư Đoàn xã và các đồng chí Trưởng thôn trên địa bàn xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 NĂM 2020

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ

Trong tháng Ban quản trị HTXDVNN tập trung điều tra dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa, tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ như: Chiến dịch phun trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và một số loại bệnh hại từ cuối tháng 8 đến nay. Trọng tâm là chiến dịch trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm từ ngày 26 đến ngày 28/8; phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên các trà lúa trổ bông từ đầu tháng 9; phun trừ đối tượng bệnh đạo ôn hại cổ bông khi lua gặp điều kiện thời tiết bất thuận;

Chỉ đạo làm tốt công tác điều tiết nước tạo điều kiện thuận lợi để lúa mùa sinh trưởng, phát triển và nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;

Kiểm tra, đôn đốc việc khơi thông dòng chảy đảm bảo thông thoáng, điều tiết nước hợp lý không để diện tích lúa bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Phối cùng Công ty Cổ phần nông nghiệp xanh, các cơ sở thôn thực hiện việc rải mồi diệt chuột (bổ sung) bảo vệ sản xuất theo hợp đồng;

Điều hành kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ vật tư nông nghiệp như: Phân bón thuốc BVTV

1.2. Công tác thu thuế, thu chi ngân sách

Thực hiện việc rút kinh phí kịp thời cho các ngành như việc chuyển lương phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách xã đúng thời gian quy định; thực hiện công văn chỉ đạo làm báo cáo đối chiếu kho bạc tháng 8; tổng hợp kết quả thu thuế, quỹ vụ chiêm năm 2020 đã nộp vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng quy định.

1.3. Địa chính - Xây dựng

* Công tác tài nguyên, môi trường:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; thanh toán diện tích đất cơ bản cho các hộ gia đình có đơn đề nghị; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ cho một số hộ gia đình cá nhân trong xã; Lập báo cáo việc cháp hành pháp luật đất đai trên địa bàn xã; phối hợp với Tòa án đo tọa độ và đo hiện trạng các thửa đất đang tranh chấp giữa hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hào và hộ gia đình ông Ngô Minh Tiến.

Đôn đốc các tổ tự quản dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tự quản; làm chứng từ chi trả tiền hỗ trợ bảo hiẻm cho các thành viên môi trường các thôn.

* Về xây dựng, giao thông, công thương:

Tổng hợp, tham mưu UBND xã lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển xi măng các tuyến đường giao thông chưa được cứng hóa;

Phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý; phát quang cây che khuất tầm nhìn, giải tỏa các chướng ngại vật, bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn xã;

Phối hợp với đơn vị tư vấn lấy thông tin, ra trích lục thửa đất có kế hoạch thu hồi của tuyến đường từ Thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn qua địa bàn An Tràng;

Tham mưu UBND xã mời tư vấn về đo, vẽ điều chỉnh quy hoạch khu dân cư theo Quyết định 372 của UBND tỉnh tại thôn Hồng Phong năm 2012 chưa đấu giá quyền sử dụng đất lên cấp có thẩm quyền phê duyệt giá mới;

Tổng hợp báo cáo về Phòng Kinh tế - hạ tầng kết quả hoạt động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Y tế: Trạm y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước; thực hiện kế hoạch trực thường xuyên 24/24h và tiếp đón bệnh nhân.

b) Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

 Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang. Trong tháng 9 có 02 đám tang đều đảm bảo an toàn tiết kiệm đúng quy định;

Tuyên truyền, chào mừng khai giảng năm học mới; triển khai tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9; tuyên truyền chăm sóc bảo vệ lúa mùa; vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước  cho trẻ em; phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng ngừa các thủ đoạn hoạt động kinh doanh đa cấp, huy động vốn trong nhân dân trái quy định.

Tổ chức đón đoàn công tác của Sở Văn hóa và Phòng văn hóa về nghiệm thu  công tác tu bổ sửa chữa chùa Thiên Phú; Theo dõi, kiểm tra sửa chữa nâng cấp sân trường Tiểu học xã phục vụ việc hoạc tập năm học mới 2020-2021.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành do phòng văn hóa thông tin chỉ đạo, tham gia lớp tập huấn bóng chuyền hơi do Sở văn hóa thể thao tổ chức.

Hoàn thiện bản Quy ước, hương ước của các thôn báo cáo UBND xã triển khai lấy ý kiến đóng góp của cơ sở thôn.

Hoàn thiện hồ sơ danh sách phục vụ cho triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020.

c) Lao động, Thương binh và Xã hội: Làm tốt công tác chăm sóc, thăm hỏi và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định đối với những người có công với cách mạng; tổ chức chi trả trợ cấpcho các đối tượng đầy đủ, đúng lịch, không sai sót; Theo dõi tăng, giảm các đối tượng kịp thời, làm thủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng qua đời đúng quy định.

Làm thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT cho những đối tượng mới tăng; đổi thẻ BHYT cho những đối tượng sai thông tin trong thẻ so với CMND;

Tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, tổng hợp kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo huyện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

3. Lĩnh vực nội vụ

Tham mưu UBND xã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện bố trí, sắp xếp Công chức theo quyết định 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh; xây dựng phương án đề nghị UBND huyện phê duyệt sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, thôn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

Phối hợp với Công chức Tài chính - Kế toán lập hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương cho 03 cán bộ xã thay đổi bổ sung chức danh; nâng bậc lương thường xuyên cho 03 cán bộ, công chức xã; nâng phụ cấp thâm niên cho đồng chí Chính trị viên phó và Phó CHT Quân sự xã.

Tham mưu UBND xã tổng hợp báo cáo huyện tình hình kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của xã quý 3 năm 2020 đúng thời gian quy định;

Phối hợp với cán bộ, công chức, ngành có liên quan ở xã chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND xã; Thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính, tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến đúng quy định; thu, nộp đúng, đủ lệ phí chứng thực chữ ký vào ngân sách Nhà nước.

4. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Trong tháng duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân;

Thực hiện công tác đăng ký hộ tịch theo quy định. Trong tháng đã đăng ký khai sinh 11 trường hợp, đăng ký khai sinh lại 04 trường hợp; xác  nhận tình trạnh hôn nhân 04 trường hợp; đăng ký khai tử 02 trường hợp; làm thủ tục và đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho 11 trẻ em mới sinh, không để tồn sót.

Trong tháng đã tiếp nhận và chứng thực 733 văn bản các loại; chứng thực 369 bản sao; chứng thực hợp đồng giao dịch 06 trường hợp; chứng thực chữ ký 06 trường hợp. Thu lệ phí chứng thực số tiền: 1.089.000 đồng;

Phối hợp với công chức địa chính xã hoàn chỉnh hồ sơ cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng đất và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ tốt cho công dân khi có nhu cầu.

5. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

a) An ninh trật tự

 Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã;

Trong tháng đã tổ chức rà soát nắm tình hình công dân từ vùng dịch về địa phương như: Đà Nẵng, Hải Dương; Lập kế hoạch bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ 02/9/2020, ngày 31/8 và ngày 01/9 Công an xã ra quân giải tỏa lều lán, vật liệu xây dựng lấn chiếm nền, mặt đường, họp chợ ven đường, treo biển quản cáo không đúng quy định vi phạm hành lang ATGT;

Hoàm thiện phiếu DC02 về chỉnh sửa thông tin dân cư về quốc gia.

Trực và giải quyết công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu đảm bảo đúng quy định.

b) Quốc phòng.

Trong tháng Ban quân sự phối hợp với Công an xã thực hiện công tác tuần tra, trực bảo đảm ANTT, ATXH trên địa bàn; phối hợp các ngành của xã, Đài Truyền thanh xã tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến toàn thể nhân dân; tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt tư tưởng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; rà soát lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật tại địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, sự cố xảy ra; trực và bảo vệ các ngày lễ lớn diễn ra; kết hợp với cán bộ Đoàn kinh tế 327 Quảng Ninh phúc tra nguồn sẵn sàng đi huấn luyện tại đơn vị;

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các đối tượng được hưởng chế độ theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn 501 của Phòng Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện và thông tin Liệt sĩ cần bổ sung theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự huyện;

Gửi thông báo lịch bồi dưỡng các đối tượng nằm trong diện tham gia giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020 bao gồm: Chức sắc, chức việc, Trưởng các họ tộc, cán bộ công đoàn, người quản lý lao động các doanh nghiệp….đóng trên địa bàn xã.

Hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra của Quân khu về kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (2019 - 2020) và các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND xã phân công.

II. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2020

1. Nhiệm vụ trong tâm tháng 10

1.1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

1.2. Tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ lúa vụ mùa cuối vụ; thu hoạch lúa mùa; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở vụ thu đông năm 2020.

1.3. Tiếp tục kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện chủ động sẵn sàng trong công tác phòng, chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Phương án của UBND xã.

1.4. Chỉ đạo tổ chức tết Trung thu; bình xét gia đình văn hóa năm 2020

1.5. Giữ vững ANCT & TTATXH, đảm bảo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn xã.

1.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ phản ứng nhanh trên địa bàn xã.

2.2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Thường xuyên tra đồng ruộng điều tra dự tính dự báo các đối tượng hại lúa mùa cuối vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật phun trừ đạt hiệu quả cao; đôn đốc các tổ bảo nông của các thôn làm tốt công tác điều tiết nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng phát triển, đặc biệt khi có thiên tai mưa bão xảy ra;

Tiếp tục tổ chức thu các khâu dịch vụ HTX; thu tiền hợp đồng đánh chuột và thu các khâu dịch vụ, tiền vật tư của những hộ chưa giao nộp; chỉ đạo Trưởng Ban Chăn nuôi - Thú y xã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền các hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

2.3. Công chức Tài chính - kế toán: Chủ động rà soát, cập nhật kết quả thu thuế, quỹ vụ xuân; xây dựng kế hoạch thu vụ mùa năm 2020 đối với các hộ chưa giao nộp, còn nợ đọng các khoản thuế quỹ của nhà nước và tập thể, đôn đốc đến thanh toán giao nộp theo quy định;

2.4. Công chức Địa chính, nông nghiệp, thủy lợi và môi trường:

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, tham mưu UBND xã xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn xã; Thanh toán diện tích đất cơ bản cho các hộ gia đình có đề nghị; xây dựng phương án chám lấp bãi rác thôn Thượng.

Trình cấp có thẩm quyền chu chuyển xi măng hỗ trợ các tuyến đường giao thông nhóm 1; giao nhận xi măng cho các tuyến đường đã có quyết định của UBND tỉnh Thái Bình.;

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình giá sàn khu quy hoạch dân cư mới thôn Hồng Phong;

Tham mưu UBND xã lập dự toán, quyết toán các công trình tại địa phương theo thẩm quyền;

Phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng (nếu có) đối với các hộ, cá nhân kinh trên địa bàn xã.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.

2.5. Công chức Văn hóa, thông tin và thể thao:

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bênh Covid-19, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, về An ninh trật tự, An toàn giao thông, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, chăm sóc bảo vệ lúa mùa cuối vụ;

Tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị tổ chức thu dọn vệ sinh nơi công sở, đường làng ngõ xóm chào đón Tết Trung thu của cá cháu thiếu niên nhi đồng;

 Hoàn thiện bản quy ước, hương ước của các thôn gửi Phòng Tư pháp huyện phê duyệt;

Tham mưu UBND xã, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa năm 2020 theo Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

2.6. Công chức Lao động, thương binh và xã hội:

Tiếp tục tham mưu UBND xã làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; các chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn xã;

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao.

2.7. Công an xã:

Tiếp tục triển khai công tác giữ gìn ANCT - TTATXTH và tuần tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn xã;

Tiếp tục rà soát, nắm tình hính người từ vùng dịch về địa phương.

Phối hợp với các cơ sở thôn, Ban Quản trị HTXDVNN làm việc với các chủ máy gặt yêu cầu cam kết bảo đảm ANTT, ATGT, VSMT khi tham gia gặt đập, thu hoạch lúa mùa cho nhân dân địa phương.

2.8. Ban Chỉ huy Quân sự xã:

Tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng tiếp vận, lực lượng xung kích đảm bảo đủ quân số tham gia công tác phòng, chống, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Rà soát, nắm bắt tình hình, tư tưởng nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự;

Phối hợp với lực lượng Công an xã làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn xã.

2.9. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền; thực hiện Kế hoạch của UBND xã, phối hợp với Thường trực MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã, Công chức Văn hóa, thông tin & thể thao xã, Công chức Địa chính - xây dựng xã và Văn phòng UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư phap - Hộ tịch.

2.10. Công chức Văn phòng UBND xã: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; phối hợp tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND xã; tham mưu UBND xã ban hành các quyết định bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, thôn thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Bình;

Tham mưu UBND xã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho Thành viên UBND xã, công chức, nhười hoạt động không chuyên trách xã, thôn trên địa bàn xã từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo các văn bản quy định của Nhà nước.

2.11. Trạm y tế xã: Tiếp tục kích hoạt tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19, phân công cán bộ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ;

Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường viêt tin bài tuyên truyền nhân dân chủ động phòng, chống dịch bênh với diễn biến phức tạp của thời tiết.

2.12. Đài Truyền thanh xã: tiếp tục duy trì lịch tiếp âm đài tỉnh, đài huyện;  chủ động viết tin bài tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Ban, ngành thuộc UBND xã, yêu cầu các đồng chí chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND xã tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An Ninh tháng 10/2020.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. UBND xã trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Công chức xã;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 78
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác