KẾ HOẠCH Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Ngày 27/10/2020

KẾ HOẠCH Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

 

UBND XÃ AN TRÀNG

HĐNV QUÂN SỰ XÃ

 
 
 

Số: 32/KH-HĐNVQS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

               An Tràng, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

 
 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Công an nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2018; Thông tư số 148/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thực hiện Kế hoạch số 821/KH-HĐNVQS, ngày 09/10/2020 của Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ về việc Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 838/KH-BCH ngày 14/10/2020 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Hội đồng  nghĩa vụ Quân sự xã An Tràng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyển chọn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hoá, sức khoẻ tốt để thực hiện nghĩa vụ  Quân sự năm 2021 bảo đảm chất lượng xây dựng Quân đội, Công an nhân dân trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân  nhập ngũ phải đúng nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng Luật NVQS, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng; Quy định, Hướng dẫn của Quân khu, tỉnh, huyện. Xét duyệt đúng đối tượng, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng xã hội.

Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng thời gian, đạt kết quả.

Tổ chức tốt công tác giáo dục tuyên truyền, vận động nhân dân và thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS, không có chống khám và đào ngũ sau giao quân.

Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao đảm bảo chất lượng tốt.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung

a) Rà soát nắm thực lực công dân trong độ tuổi NVQS

Dựa vào thực lực NVQS năm 2020, rà soát nắm chắc số công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Riêng số công dân nam có trình độ Đại học, Cao đẳng lấy đến hết 27 tuổi. Kiểm tra kỹ số được tạm hoãn năm 2020 nếu không còn thuộc diện tạm hoãn thì đưa vào thực lực đủ điều kiện nhập ngũ, rà soát số công dân đã tốt nghiệp ra trường năm 2020, số bị buộc thôi học, nghỉ học và các trường hợp học trường thứ hai. Riêng những công dân đang công tác tại các cơ quan, tổ chức phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức và Ban chỉ huy Quân sự huyện nơi cơ quan, tổ chức đó đặt trụ sở mới không gọi nhập ngũ ở địa phương.

b) Tổ chức xét duyệt

Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu chặt chẽ cho Hội đồng NVQS. Kiện toàn HĐNVQS đúng, đủ thành phần, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; hướng dẫn đến từng thôn tổ chức khảo sát nam thanh niên trong độ tuổi NVQS đúng quy định.

Tổ chức xét duyệt đúng theo quy trình, đúng Luật NVQS, Nghị định, Thông tư và hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm chặt chẽ.

Thời gian xét duyệt: 01 ngày, dự kiến ngày 15 tháng 11 năm 2020 ( Ban Chỉ huy Quân sự xét duyệt)

c) Tổ chức sơ tuyển

Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch tổ chức sơ tuyển cho số công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

Thời gian: 01 ngày, dự kiến từ ngày 21 đến ngày 29/11/2020

d) Tổ chức phát Lệnh gọi khám sức khoẻ

Để tránh tình trạng chống khám, trốn khám sức khoẻ đồng thời tiện cho việc xử lý chống khám sau này, Hội đồng NVQS xã chủ trì phối hợp với Công an xã, các đồng chí Trưởng thôn đến tận các gia đình phát lệnh trực tiếp cho nam thanh niên trong độ tuổi, đối với những trường hợp làm ăn xa UBND xã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; Đồng chí Trưởng Công an xã; Đồng chí Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự xã trực tiếp làm việc với gia đình để gọi thanh niên về khám đúng thời gian. Lệnh gọi khám sức khoẻ phát cho thanh niên trước 15 ngày, ký nhận vào phần biên bản giao nhận Lệnh. Sau khi phát Lệnh Ban Chỉ huy quân sự xã thu hồi phần Biên bản giao nhận Lệnh, tổng hợp báo cáo tình hình phát lệnh về Ban CHQS huyện.

e) Tổ chức khám sức khoẻ tại huyện

Tổ chức khám sức khoẻ theo đúng Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Cấp uỷ, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên thanh niên lên địa điểm khám (trạm khám) đạt 100%, không có trốn, chống khám xảy ra. Xử lý tốt các trường hợp dùng chất kích thích gây chuẩn đoán sai lệch về sức khoẻ.

Thời gian; Theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ.

f) Sau khi có kết quả khám sức khoẻ, tiến hành xây dựng lý lịch, hoàn chỉnh hồ sơ NVQS theo đúng quy định gửi về Ban CHQS huyện. Hồ sơ ( lý lịch, phiếu sức khoẻ) của công dân chính xác, thống nhất, đầy đủ các yếu tố pháp lý; sạch sẽ, cùng cỡ chữ, màu mực; có dán ảnh  3x4 và đóng dấu giáp lai.

g) Tổ chức chốt quân số

Trước khi chốt quân số với các đơn vị nhận quân, Hội đồng NVQS xã nắm chắc được tình hình tư tưởng gia đình và thanh niên, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên báo cáo về Thường trực Hội đồng NVQS huyện trước khi giao chỉ tiêu.

h) Phát Lệnh gọi nhập ngũ năm 2021

Lệnh gọi nhập ngũ được chuyển đến tận tay thanh niên trước 15 ngày so với ngày giao quân, Ban CHQS xã tổng hợp phần biên bản giao Lệnh gửi về Ban CHQS huyện để theo dõi.

Đối với trường hợp không giao lệnh trực tiếp cho thanh niên được thì Hội đồng NVQS xã, đại diện đoàn thể ở địa phương tiến hành lập biên bản cùng với gia đình thanh niên, gia đình phải cam kết gọi thanh niên trúng tuyển về nhận lệnh trực tiếp, đảm bảo phát lệnh trực tiếp cho 100% thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.

Hội đồng NVQS xã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công An xã có biện pháp quản lý số thanh niên đã nhận Lệnh, nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS huyện giải quyết.

Thời gian phát Lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 07/02/2021

i) Tổ chức giao quân

Uỷ ban nhân dân xã tổ chức gặp mặt tặng quà của tỉnh, huyện, xã, thôn và đưa công dân lên Sân thể thao huyện dự lễ giao, nhận quân đúng thời gian, địa điểm và bảo đảm an toàn, chu đáo.

j) Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ nhập ngũ gồm:

1. Lý lịch NVQS;

2. Phiếu khám sức khoẻ NVQS;

3. Lý lịch Đoàn viên;

4. Bản sao ( hoặc trích lục) giấy khai sinh và CMND (hoặc căn cước) của bản thân công dân nhập ngũ;

5. Bản sao CMND ( hoặc căn cước công dân) của thân nhân ( bố, mẹ, vợ, con..). Đối với những trường hợp chưa có hoặc làm mất CMND thì dùng bản sao của Sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh để thay thế;

6. Tờ khai đăng ký cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho bản thân quân nhân và cho thân nhân ( theo mẫu). Đối với những trường hợp đề nghị cấp thẻ BHYT cho người nuôi dưỡng hợp pháp ( bố, mẹ nuôi; ông, bà…), Ban CHQS xã hướng dẫn cho công dân viết đơn đề nghị có xác nhận của Ban CHQS xã và UBND xã;

7. bản sao Đăng ký kết hôn ( nếu đã có vợ);

8. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ( nếu đã tốt nghiệp DHH, CĐ);

Lưu ý: Tất cả các loại bản sao đều phải có chứng thực

k) Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Về sức khoẻ:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 1, loại 2, loại 3 theo tiêu chuẩn sức khoẻ được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT- BYT - BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khoẻ loại 3 có tật khúc xạ về mắt ( Cận thị 1,5 diot trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma tuý, nhiễm HIV, AIDS.

- Về văn hoá:

+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hoá lớp 8/12 trở lên những xã có khó khăn không đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì tuyển chọn công dân có trình độ văn hoá 7/12 trở lên.

- Về chính trị, đạo đức:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Dự kiến thứ tự các bước tiến hành

Từ ngày 20/9 đến ngày 05/10 Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát, lập danh sách nam thanh niên, nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ, họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Từ ngày 03 đến ngày 05/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ra giấy thông báo và giấy báo sơ tuyển trực tiếp đến từng thanh niên còn trọng diện thực hiện nghĩa vụ quân sự đến địa diểm khám tuyển, đến từng gia đình có con trong độ tuổi đi làm ăn xa để gia đình có trách nhiệm gọi về tham gia sơ khám.

Thời gian sơ tuyển sức khoẻ dự kiến ngày 21 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020 ( Chủ nhật )

Địa điểm khám sơ tuyển: Tại Uỷ ban nhân dân xã An Tràng.

Khám tuyển tại huyện: Dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13/12/2020

Địa điểm khám tuyển: tại UBND xã An Ninh

Ngày 10 đến ngày 12/12/2020 khám bổ sung ( nếu có)

Từ ngày 13 đến ngày 16/12/2020 hoàn chỉnh hồ sơ NVQS, gửi hồ sơ về Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ vào ngày 20/12/2020.

Từ ngày 23 đến ngày 31/12/2019 tổ chức xét duyệt, thâm nhập, chốt quân số nhập ngũ

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng Ban Chỉ huy quân sự xã xuống thâm nhập, 3 gặp, 4 biết: Biết lý lịch gia đình; biết sức khoẻ, văn hoá, nguyện vọng, biết thái độ chính trị đạo đức của công dân sẵn sàng nhập ngũ và thống nhất chốt quân số nhập ngũ.

Từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021 xuống Lệnh gọi nhập ngũ.

Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 02 năm 2021 cấp phát quân trang cho tân binh, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú nhập ngũ và tổ chức giao lưu gặp mặt tặng quà cho tân binh trước khi lên đường.

Dự kiến của huyện giao nhận quân từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2021 ( tức ngày 16 đến ngày 20 tháng giêng năm Tân Sửu.

2. Thành lập Tổ phụ trách công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Thôn Thượng gồm các đồng chí: Mai Thị Duyến, Đảng uỷ viên, Chủ tịch HLHPN xã,  Tổ trưởng; các thành viên gồm các đồng chí: Phạm Ngọc Trìu, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Phạm Đăng Tuấn, Phó Chỉ huy Trưởng quân sự xã và đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Thượng.

Thôn Trung gồm các đồng chí: Vũ Đức Huyên, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc HTXDVNN, Tổ trưởng; các thành viên gồm: Đồng chí  Nguyễn Quang Yên, công chức LĐTBXH và đồng chí Bí Thư Chi bộ, trưởng thôn Trung.

Thôn Tràng gồm các đồng chí: Đinh Thế Cần, Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ xã, Tổ trưởng; các thành viên gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Miện, Phó Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Hữu Lương, Giám đốc HTXDVNNN; Trần Văn Thuỵ,  Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản; Nguyễn Tri Điềm, Văn phòng HĐND, UBND xã; Nguyễn Hồng Thái, Văn phòng thống kê, Nội vụ, Thủ quỹ xã  và đồng chí Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  thôn Tràng.

Thôn Hồng Phong gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng; các thành viên gồm các đồng chí: Lê Công Diện, Công chức Văn hoá - xã hội; Lưu Văn Tám, Chủ tịch Hội nông dân; Phạm Thị Hồng Duyên, Kế toán xã; Nguyễn Văn Thô, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Phạm Đăng Luỹ, Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; Vũ Đình Chìu, Công chức đại chính xây dựng.

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi thuộc địa bàn được phân công chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền thuyết phục, động viên, gọi số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa về để tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các trường hợp có hành vi cố tình trốn, tránh, bao che hoặc làm sai lệch kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ;

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Phụ tiếp tục căn cứ vào tỷ lệ dân số để giao chỉ tiêu cho các địa phương. Do vậy, để công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 thực hiện đúng luật, công bằng, công khai và đạt chỉ tiêu trên giao, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã

Chủ động tham mưu cho UBND xã phân loại, nắm chắc thực lực các đối tượng theo Luật định, tham gia xét duyệt và đồng thời tiến hành công khai danh sách thực hiện công bằng, dân chủ.

Phát huy vai trò trách nhiệm củn từng thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ Quân sự, làm tốt nhiệm vụ được phân công, theo dõi đôn đốc, tổ chức lực lượng nòng cốt của ngành đoàn thể mình phụ trách, tham gia phối hợp thực hiện theo quy trình tuyển chọn, đồng thời tuyên truyền giải thích vận động nhân dân thực hiện đúng luật.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Tổ chức khảo sát thực lực tại địa bàn thôn làm cơ sở phân loại đối tượng theo luật định, phối hợp với Công An xã nắm chắc lý lịch và cùng Mặt trận, các đoàn thể, các Tổ phụ trách các thôn huy động lên địa điểm khám ( Trạm khám) sức khoẻ theo lịch, quản lý biến động, biểu hiện của thanh niên trúng tuyển, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã kịp thời vận động đảm bảo giao quân 100% quân số. Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã tổ chức thực hiện tốt phương châm " 3 gặp, 4 biết)

3. Công An xã

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công An huyện xác minh và chịu trách nhiệm về lý lịch, đạo đức của từng công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, NVCAND. Chủ động rà soát và vận động thanh niên tham gia NVCA báo cáo Hội đồng trong ngày xét duyệt cấp xã.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các thành viên Hội đồng NVQS, các tổ phụ trách, các đoàn thể vận động  thanh niên lên địa điểm sơ, khám tuyển và quản lý  chặt chẽ số công dân có Lệnh gọi nhập ngũ.

Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho công tác sơ khám tuyển, đôn đốc thanh niên trong độ tuổi đã có giấy thông báo và giấy báo khám sức khoẻ đến địa điểm sơ khám tuyển, điều khám tại huyện.

Phối hợp với Trưởng thôn, Thôn đội trưởng đôn đốc thanh niên trong độ tuổi đã nhận được giấy báo đến địa điểm sơ khám tuyển đúng thời gian.

4. Tư pháp - Hộ tịch - Văn phòng - Thống kê, Nội vụ, Thủ quỹ xã.

Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã về hồ sơ, thủ tục để xử lý các trường hợp chống, trốn và cản trở việc thực hiện Luật NVQS theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

5. Trạm Y tế

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bố trí lực lượng, địa điểm đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sơ khám tuyển.

Tổng hợp kết quả sơ khám tuyển báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

6. Công chức Văn hoá - Xã hội ( Phụ trách Văn hoá - Xã hội), Trưởng Đài truyền thanh

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền động viên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành và thực hiện Luật NVQS hăng hái tham gia sơ tuyển tại xã, khám sức khoẻ tại huyện đảm bảo quân số đạt chất lượng cao hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021.

Kẻ vẽ khẩu hiệu trang trí băng cờ, tăng cường viết tin bài, thời lượng phát sóng sâu rộng, kịp thời cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tập trung tuyên truyền các văn bản: Thông tư số 175; thông tư số 13 của liên Bộ Quốc Phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của quân đội với quân nhân và thân nhân quân nhân là hạ sỹ quan chiến sỹ đang tại ngũ và của địa phương trước khi lên đường kịp thời động viên khích lệ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ.

7. Trưởng thôn - Thôn đội trưởng

Có trách nhiệm đôn đốc, quản lý nam thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để đảm bảo công tác sơ khám tuyển và nam thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021.

8. Đề nghị Mặt Trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, Hợp tác xã DVNN, Chi uỷ các Chi bộ phối hợp cùng Hội đồng NVQS xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Luật NVQS cho các đối tượng sẵn sàng nhập ngũ. Có kế hoạch chỉ đạo cho các Chi hội trực thuộc tham gia vận động thanh niên lên địa điểm sơ, khám tuyển sức khoẻ. Tổ chức tặng quà, động viên số thanh niên trong diện nhập ngũ năm 2021 an tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú diện đủ điều kiện nhập ngũ tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, công khai trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Trên đây là kế hoạch tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của Hội đồng NVQS xã, đề nghị Uỷ ban MTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, HTXDVNN, các Chi uỷ, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Thôn đội trưởng cùng phối hợp tổ chức thực hiện, tích cực phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, phấn đấu hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chỉ tiêu trên giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về Hội đồng NVQS xã (qua BCH Quận sự xã), để tham mưu cho Hội đồng NVQS chỉ đạo xử lý kịp thời./.

 Nơi nhận:

- HĐNVQS huyện Quỳnh Phụ;

- TT Đảng uỷ, HĐND xã;

- Thành viên HĐNVQS xã

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

- Các ngành có liên quan;

- Lưu: VP, BCHQS xã.

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Trung Dũng

 

 

 

         

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 101
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác